AD (728x90)


vendredi 29 novembre 2019

Bous Alphanet pou Leadership ak Ekselans Akadmik nan Wanament - Janvye 2020

Share it Please
Dat: Janvye 2020
Piblik: Elèv ki fè bèl mwayèn lekol & Elèv ki devlope leadership Lekol.
Ki kote: Wanament #37, Ri Boubon.

Pou ankouraje ekselans akademik ak leadership elèv yo, Alphanet ap ofri 10 bous nan kou li ofri yon an vil Wanament pou elèv lekòl nan mwa janvye 2020.
Kondisyon pou patisipe:
1.-Fòk elèv la deja nan yon lekòl ki nan vil Wanament.
2.-Fòk elèv la genyen omwen yon bilten lekòl li te bay li.
3.- Fòk elèv la fè bèl mwayèn lekòl sinon fòk li gen leadership nan aktivite lekòl li an oubyen nan legliz li oubyen nan katye li.
4.-Fòk elèv la prevwa pase omwen 6 mwa nan vil Wanament.
5.-Fòk laj elèv la pa depase 30 lane.

Pyès wap bezwen:
Pou ou patisipe, ou ap bezwen pote orijinal ak kopi bilten rezilta egzamen out e gen nan premye period nan lekòl pa ou ak yon lèt rekomandasyon responsab lekòl ou an, responsab legliz ou, responsab lot enstitisyon kote ou ap devlope leadership ou.
Resepsyon kandidati yo:
Nap komanse resevwa kandidati yo nan dat:
Lendi 16  desanb 2019 a 10h00 am pou rive samdi 11 janvye 2020 @5h00pm
Yon elèv kapab fè aplikasyon anliy tou vial yen sa.
Men lap bezwen eskane bilten ou kanè a pou voye bay nou  ak lèt rekomandasyon responsab lekòl pal li. Li kapab pase depoze yo tou nan biwo a.
Piblikasyon rezilta yo:
Rezilta yo ap pibliye nan dat madi 13 janvye 2020 @10h00am
Nap ankouraje w, envite ti fanmi w ak zanmi ou ki travay byen lekòl pou yo kapab pwofite de opòtinite sa Alphanet ofri yo.
N.B.- Etidyan ki seleksyone yo va gen posibilite pou yo jwenn bous pou Kan Leadership 2020 an ki va fèt nan vil Wanament, Cap-Haitien, Jacmel e Dajabon. Byen ke pral gen yon konkou nan fen ane eskolè a pou mwayèn jeneral ak leadership nan lekòl pa yo.


Klike isit la pou ou kapab depoze kandidati ou : 


Oubyen ekri nan : 

Written by

Nous sommes des innovateurs haitiens travaillant pour produire du nouveau et de l'utile par rapport à ce qui a déjà existé.

Trending :

© 2013 Alphanet | Aprender Fácil | Learn Easy | Aprann Fasil | Languages Computer and Technology. All rights resevered. Designed by ALPHANET COMPUTER SERVICES